กฏจักรวาล

เมื่อใดรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอกุศลไม่ดีมีโทษ #มีผู้ติเตียน ทำถึงที่สุดแล้วไม่เป็นประโยชน์เป็นทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงสละเสียอย่ายุ่งเป็นอันขาด
🔴🔜 เมื่อไหร่รู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลทำดีไม่มีโทษผู้รู้โมทนาทำถึงที่สุดแล้วเป็นประโยชน์เป็นสุขเมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงทำสิ่งเหล่านี้ให้เต็มที่เถิด
 ๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 150 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply