“การกระทำสำคัญกว่าคำพูด”

“การกระทำสำคัญกว่าคำพูด”

ปราชญ์สอนว่า…….
“สอนโดยไม่ใช้วาจา
ทำโดยไม่สนใจว่าใครจะมายกย่อง
ด้วยเหตุนี้หลายสิ่งจึงสำเร็จและตัวเขา
เองก็เป็นที่เชิดชูในภายหลัง”

🔴🔜 อรรถาธิบาย
จากถ้อยคำนี้หมายถึงการกระทำ
ความดีที่ถูกต้องนั้น ต้องมาจากแรงจูงใจ
อันบริสุทธิ์ ตรงกับภาษิตไทยประโยคที่ว่า
“ปิดทองหลังพระ”
คือการให้ทำคุณงามความดีโดย
มิใช่เพื่อหวังเอาหน้า แต่ทำเพราะ
มันคือคุณธรรมความดี
การกระทำเช่นนี้จะส่งผล
ให้ชีวิตของเขาผู้นั้นย่อมจะมี
แต่คนค้ำจุนหนุนหลัง
ทุกสิ่งที่เขาทำย่อมเกิดผลสำเร็จ

การกระทำของเขานั้นคือแบบ
อย่างแทนคำสอน
จึงเป็นที่มาของคำว่า
“สอนโดยไม่ใช้วาจา”

คนที่มีแรงจูงใจจากจิตสำนึกอันบริสุทธิ์นั้น
เขาย่อมไม่สนใจคำสรรเสริญเยินยอ
เขามักจะหลีกเลี่ยงการยกย่องเชิดชูตัวเอง
เมื่อเขาไม่แสวงหาเกียรติ ผู้อื่นจึงเป็น
ผู้มอบเกียรติให้เขา

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply