#ก่อนคิดจะเปลี่ยนโลกทั้งใบ #จงเปลี่ยนนิสัยของตนก่อน

คุณจะกลายเป็นสิ่งที่คุณเชื่อไม่ว่าคุณเชื่อว่าคุณทำได้หรือทำไม่ได้คุณคิดถูกทั้งสองอย่าง
คุณอาจจะผิดหวังเมื่อคุณล้มเหลว
🔴🔜 นิสัย คือ พฤติกรรมทางกาย วาจา และใจ ที่คนเราทำซ้ำๆอยู่เสมอ มีทั้งคิดซ้ำๆ พูดซ้ำๆ ทำซ้ำๆ จนเกิดเป็นความเคยชินต้องทำเป็นประจำ ถ้าไม่ได้ทำเช่นนั้นอีก จะรู้สึกว่าตัวเองขาดอะไรไป เช่น ผู้ที่เคยสวดมนต์ก่อนนอนเป็นประจำ ถ้าวันไหนไม่ได้สวดมนต์ก็จะหลับยาก หรือบางคนที่เคยสูบบุหรี่เป็นประจำ ถ้าวันไหนไม่ได้สูบบุหรี่ ก็จะรู้สึกหงุดหงิดจนไม่มีสมาธิที่จะทำงาน เป็นต้น
นิสัยของคนโดยทั่วไป อาจแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ
ผู้ที่มีนิสัยดีก็เพราะคิดดี พูดดี ทำดี เป็นปกติ หรือกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า ผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิย่อมคิดดี จึงพูดดีเป็นปกติ (อันเป็นกระบวนการของการปฏิบัติมรรคมีองค์ 8 )ผู้ที่เป็นเช่นนี้ย่อมชื่อว่าเป็นผู้มีนิสัยดี นิสัยดีนี้จะเป็น #โปรแกรมบุญสำหรับสร้างสรรค์คุณความดีต่างๆ ของบุคคล อันเป็นทางนำความสุข ความสำเร็จและบุญกุศลมาสู่ชีวิตของผู้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนี้ อีกทั้งจะส่งผลดีไปถึงโลกหน้าอีกด้วยนี่คือคุณของนิสัยดี
🔴🔜ในทางกลับกัน #ผู้ที่มีนิสัยไม่ดีหรือนิสัยเสีย คือผู้ที่มีความเห็นผิดทำนองคลองธรรมหรือที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิจึงคิดไม่ดี พูดไม่ดี และทำไม่ดีเป็นปกติ นิสัยไม่ดีนี้จะเป็นโปรแกรมบาป หรือโปรแกรม
ก่อกรรมทชชั่วประจำชีวิตของบุคคลนั้น อันป็นทางนำความยุ่งยาก เดือดร้อน ความทุกข์ ความล้มเหลว บาปอกุศล และศัตรูคู่อาฆาต มาสู่ชีวิตของบุคคลอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนี้ และเมื่อละโลกไปแล้วก็จะต้องไปสู่ทุคติอย่างแน่นอน นี่คือโทษของนิสัยไม่ดี
ตามธรรมดาคนเราทุกคนต่างมีใจเป็นนาย ใจนี้ยังควบคุมพฤติกรรมทุกอย่างของคนเราอีกด้วย ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกาย
🔴🔜🔜🔜 ถ้าคลื่นจิตดี ใจดี คิดดี ทำดี และได้ดี
สูตรนี้ได้ผล
หมายเหตุ : ตั้งค่า “เห็นโพสต์ก่อน” จะทำให้ติดตามเพจฯ ได้อย่างต่อเนื่อง
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply