ของขวัญของชีวิตคือลมหายใจ

เราควรใช้เวลาที่เหลือ…..เพื่องานของเรา
ครอบครัวของเรา………..การเรียนรู้ของเรา
การแบ่งปันผู้คน…………และการภาวนา……
ที่มีความหมาย…..ของใจอริยะชน
🔴🔜อกาลิโก ไม่มีกาลสมัยไม่มีวัย
สำหรับผู้รู้ตัว รู้ตน รู้ตื่น
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 150 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply