#คลอดแล้วอีก1

ไม่ว่าใครก็ตามล้วนต้องเป็นไปตามวัฏจักรแห่งกุศลผลกรรมทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นทุกข์หรือสุขก็เพราะกุศลผลกรรมที่บันดาลโชคชะตา

No Comments

Give a Reply