ความทรงจำ กับ Universal Mind จิตใจที่เป็นสากล

ประชากรโลกประกอบด้วยวิญญาณจำนวนมากโดยมีสัญญาที่แตกต่างกันมากมาย ซึ่งมาจากความหนาแน่นต่างๆ ของจิตสำนึก

สิ่งที่มนุษย์ผิดพลาดในการคิดก็คือการรับรู้ทางปัญญาเกี่ยวกับสิ่งที่รับรู้และบันทึกไว้ในเซลล์ของสมองเพื่อการใช้งานซ้ำๆ

ผ่านสิ่งที่เรียกว่า “ความทรงจำ”

 

ความทรงจำไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้เรื่อง Universal Mind ที่มีอยู่ในตัวมนุษย์มากไปกว่าบันทึกของคอมพิวเตอร์

ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาของการบันทึกสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นร่างกายที่มีชีวิตของเขาเป็นเพียงโครงสร้างทางกลไกที่เชื่อฟัง

และมีแรงจูงใจ ซึ่งจำลองชีวิตผ่านการเคลื่อนไหวที่ขยายออกไปจากจิตวิญญาณของเขาซึ่งอาศัยอยู่ตามลำพังและต้องการให้ร่างกายเคลื่อนไหว

 

ร่างกาย (ธาตุดินเหนียว) ของท่านเป็นบก แต่นั่นไม่ใช่ท่าน จิตวิญญาณของท่าน จิตสำนึก ที่ท่านเป็น คือสิ่งที่มีประสบการณ์

ทางกายภาพชั่วคราวสำหรับการพัฒนาของตัวเอง ร่างกายดินกลที่ท่านใช้มีประสบการณ์ที่มีสติ ร่างกายมนุษย์ซึ่งพ่อแม่ของท่านให้

ท่านใช้เป็นยานพาหนะที่ท่านใช้ แต่ท่านคือวิญญาณที่สร้างขึ้นในรูปของ Prime Creator (แหล่งที่มาที่สำคัญ) โดยใช้ร่างกาย

ที่เป็นเนื้อมนุษย์ที่พ่อแม่ของท่านเตรียมไว้ให้ท่านใช้เท่านั้น

 

แม่ครูน้อย

No Comments

Give a Reply