ความทุกข์ทรมาน ความโศกเศร้า เป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้

ความทุกข์ทรมานความโศกเศร้าในหลายหลายอย่างแล้วเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้มันต้องเกิดขึ้น
สมมุติว่ามีคนมาตีเธอความเจ็บปวดนั้นย่อมทำให้เธอเป็นทุกข์และเกิดความโกรธแล้วเธอก็อาจจะอยากตอบโต้แต่เมื่อเธอเติบโตในวิถีชีวิตทางจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นพุทธก็ดีเป็นคริสต์ก็ดีหรือจะศาสนาใดก็ตาม
เธอจะสามารถยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเธอเองได้เธอยอมรับมันไม่ใช่เป็นเพราะผลของการที่เธอเป็นคนบาปที่สมควรถูกประนาม
เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานของชีวิต เปรียบเหมือนได้เส้นยืนและเส้นพุ่งที่ขัดสารกันมันต้องเกิดขึ้นอยู่ดีไม่ว่าเธอจะชอบหรือไม่ความผิดหวังคับข้องใจย่อมต้องเกิดขึ้นในชีวิต
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 100 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply