ความเครียดและความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นจากความพยายามที่จะควบคุมสิ่งที่เป็นความไม่เที่ยงแท้

โดยพื้นฐานและไม่สามารถควบคุมได้เราพยายามจะควบคุมขณะปัจจุบันที่ทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ควรจะเกิดขึ้นสิ่งที่สร้างความรวดร้าวใจให้เรามากมายเกิดจากการที่เราอยากให้สิ่งต่างๆแตกต่างไปจากที่มันเป็นในหลายๆกรณี

เธอเป็นผู้ก่อความไม่เป็นสุขหรือความไม่พอใจบางอย่างซึ่งนำไปสู่ความคับข้องใจและความโกรธ

ความทุกข์อีกมากมายที่เกิดเป็นสิ่งที่เราสามารถหยุดได้

 

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 32)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply