ความเบิกบานเชื่อมโยงกับความรู้สึกหลากหลาย

  • ความชอบซึ้งใจ ความยินดีในการกระทำที่คำนึงถึงผู้อื่นโดยเราเป็นผู้ได้รับประโยชน์
  1. ความปิติยินดี ในความสุขของผู้อื่นหรือที่ชาวพุทธเรียกว่า มุทิตา
  2. ความปลื้มปิติ ความพอใจอันเหลือล้น
  3. ความชื่นบานทางจิตวิญญาณ
ความเบิกบานที่สงบนิ่งผ่องแผ้วอันเกิดจากภาวะเป็นสุขในระดับที่ลึกซึ้งและคุณงามความดี

การร่างขอบข่ายของความเบิกบานนี้ช่วยถ่ายทอดความซับซ้อนและความแยบยลของมันออกมาได้ความเบิกบานขยายวงกว้างครอบคลุมตั้งแต่ความยินดีในลาภยศสรรเสริญของผู้อื่นที่ชาวพุทธเรียกว่ามุทิตา ไปจนถึงความยินดีในความอาภัพอัพโชคของผู้อื่นหรือที่ชาวเยอรมันเรียกว่า

ชาเดนฟรอยเดอะ มีความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่น

ท่านละ??มีความสุขระดับใด

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply