คำสอนของข้าพเจ้าก็ตาม คำชี้แนะจากข้าพเจ้าก็ตาม

หากเป็นไปเพื่อสร้างทุกข์ให้แก่ผู้เล่าเรียน #ข้าพเจ้าจะหยุดพูดทันทีต่อผู้นั้น
คำสอนของข้าพเจ้าเปรียบเสมือนน้ำที่ไหลไปยังผู้ใคร่กระหายอยาก เปรียบเหมือนอมฤตที่ชุ่มช่ำเฉพาะผู้ที่หิวกระหาย และเปรียบเสมือนสายน้ำที่แห้งขอดเฉพาะผู้ไร้ซึ่ง ศรัทธาในตน
หนทางที่ดีที่สุดในการเติมเต็มความปรารถนาของเธอไปสู่เป้าหมายของเธอก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นสร้างมิตรภาพให้มากขึ้น

ถาม: เราจะสร้างมิตรภาพให้มากขึ้นได้อย่างไร
ตอบ: ความเชื่อใจ
ถาม: แล้วเธอจะพัฒนาความเชื่อใจได้อย่างไร
ตอบ: ง่ายมากแสดงความห่วงใยในทุกข์สุขของคนอื่นอย่างจริงใจและความเชื่อใจก็จะเกิดขึ้น

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply