คิดเป็น

คนฉลาดในการคิดคือต้องรู้จักเลือกคิดไม่ใช่คิดไม่เลือก
เมื่อเราเริ่มต้นจากการรู้คิดได้แล้วจะ
นำไปสู่การรู้ทำได้อย่างไม่ยากเย็น

เพราะการทำดีหมายถึงการแสดงออกและการกระทำที่เหมาะสมต่อผู้อื่นมันจะกลายเป็นพลังอำนาจในการกระทำที่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีใครขัดคอ ต่อสู้ตอบโต้หรือต่อต้านเลยเสมือนหนึ่งว่าการกระทำนั้นมีพลังอำนาจเหนืออุปสรรคทั้งมวลเลยทีเดียวหากเราต้องการมีพลังอำนาจในการคิดและการกระทำแท้จริงเราจะต้องทำความเข้าใจเป็นจริงบางอย่าง คือ

  • การรู้คิดแต่ไม่รู้ทำจะไม่มีพลังอำนาจพอที่จะนำความสำเร็จใดใดที่ต้องการมาให้ได้
  • การรู้ทำแต่ไม่รู้คิดจะก่อให้เกิดการกระทำที่ผิดผิดพลาดพลาดได้เสมอ
  • การรู้คิดและรู้ทำจะมีพลังอำนาจสูงสุดที่จะนำความสำเร็จใดใดที่เราต้องการมาให้เสมอ
  • การไม่รู้คิดไม่รู้ทำจะไม่มีวันค้นพบพลังอำนาจสูงสุดที่ตนมีอยู่ได้เสมอ

พลังอำนาจหลักที่มีอยู่คือพลังอำนาจการคิดด้วยสติปัญญาเป็นคุณสมบัติสำคัญของมนุษย์ทุกคนและเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องค้นหามันให้เจอด้วยการฝึกคิดให้เป็นและพลังอำนาจนั้นจะแสดงตัวออกมาเอง

 

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 32)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply