คุณค่าทางวัตถุนิยมไม่สามารถมอบสันติแก่จิตใจได้

คุณค่าทางวัตถุนิยมไม่สามารถมอบสันติแก่จิตใจได้ดังนั้นเราจำเป็นต้องเน้นที่คุณค่าภายในของเรา
แต่วิธีนี้เท่านั้นจึงจะทำให้เรามีสันติในใจและมีสติมากขึ้นในโลกของเรา
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 100 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 32)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตต้องท่าน

No Comments

Give a Reply