คุรุโยคะ คือ

การประสานเป็นหนึ่งเดียว
กับธรรมชาติของครูบาอาจารย์
น้อมจิตสู่จิตของครู
คือการปฏิบัติที่ลึกซึ้งมั่นคงที่สุด
เป็นวิถีที่เร็วที่สุดสู่การเข้าถึงธรรม
เป็นพลังแห่งการขับเคลื่อนวิถี
เป็นการปฏิบัติที่รวมเอาการปฏิบัติทั้งมวลมาไว้ด้วยกัน
ได้บ่มเพาะจิตแห่งการเข้าถึงธรรม
และเข้าถึงความสมบูรณ์
โดยอิงอาศัย ครูบาอาจารย์ทางธรรม
ตุลกู ดิลโก รินโปเช
——————————

No Comments

Give a Reply