จากขุมคลังมหาศาลที่รวบรวมสาระของคุณธรรมนี้

จากขุมคลังมหาศาลที่รวบรวมสาระของคุณธรรมนี้  หากมีคุณธรรมเพียงน้อยนิดที่สุดถูกพบในผู้ใดแล้ว ต่อให้นำทั้งสามโลกมาก็ไม่เพียงพอที่จะบูชาเขาผู้นั้นเลย

สัตว์โลกจึงมีส่วนร่วมแห่งภาวะแห่งความเป็นพระพุทธะแม้จะเล็กน้อย แต่ก็นับว่าเป็นสิ่งประเสริฐที่สุด ฉะนั้นจึงควรยกย่องบูชาสัตว์โลกให้สมควรแม้แก่ส่วนที่เล็กน้อยนั้นก็ตาม

สิ่งอื่นใดอีกเล่าที่เราจะตอบแทนต่อเพื่อนที่แท้จริง ผู้มีอุปการะอันยิ่งยวดมหาศาล
(พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย) นอกจากการรับใช้ดูแลสัตว์โลก”

 

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 32)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply