จิตวิญญาณมีขึ้นเพื่อบอกเราว่า…

จิตวิญญาณมีขึ้นเพื่อบอกเราว่า…

เราทุกดวงวิญญาณมี อิสระในขอบเขต
และมีแนวทางเพื่อเชื่อมโยงกัน
เรียนรู้ที่จะรู้จักกัน และปลดปล่อยกัน
ด้วยความรัก และเข้าใจ

Camp 33

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 34)

No Comments

Give a Reply