จิตวิญญาณอยู่ในสิ่งที่คุณทำและวิธีที่คุณทำไม่ใช่ สิ่งที่คุณจะได้รับ

ฟิสิกส์แบบใหม่ให้จิตวิญญาณโบราณที่ทันสมัย ในจักรวาลที่สร้างจากพลังงานทุกสิ่งล้วนพันกันยุ่งเหยิง
รู้ไหมทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน
เราไม่สามารถทำได้โดยปราศจากจิตวิญญาณมากไปกว่าที่เราทำได้โดยปราศจากอาหารที่พักพิงหรือเสื้อผ้า การตระหนักรู้ในตนเองไม่ใช่การยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางและจิตวิญญาณไม่ใช่การหลงตัวเอง ‘รู้จักตัวเอง#ไม่ใช่การแสวงหาความหลงตัวเอง

 

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 33)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply