จิตหยาบไม่มีสำนึกทางจิตวิญญาณ

จิตหยาบไม่มีสำนึกทางจิตวิญญาณ

ถ้าเปรียบการหลงมิติของสรรพสิ่งที่มีอัตราตัวตนรูปลักษณ์ในมิติทางกายภาพซึ่งเป็นเงามายาของตัวตนแก่นแท้ในมิติทางพลังงานของจิตวิญญาณว่า #เป็นอาการป่วยทางจิตวิญญาณของมนุษย์แล้ว #การที่จิตหยาบไม่มีสำนึกทางจิตวิญญาณก็คืออาการป่วยข้างเคียงที่เกิดขึ้นแทรกซ้อนนั่นเอง

🅰️🔜 สำหรับกรณีจิตหยาบไม่มีสำนึกทางจิตวิญญาณนี้หมายถึงการที่จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ในแต่ละคนไม่เคยสำนึกรู้ว่าตนเองนั้นยังมีจิตวิญญาณอยู่ข้างใน การที่จิตหยาบไม่เคยสำนึกรู้ว่าตนเองมีจิตวิญญาณผู้เป็นตัวตนแก่นแท้ของตนอยู่ข้างในหมายถึงการขาดสติทางวิญญาณนั่นเอง

🅰️🔜 ดุจดั่งจิตหยาบซึ่งเป็นเสมือนผู้ดูแลบ้านคือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของแต่ละคนย่อมมีหน้าที่จะต้องตกแต่งบ้านหรือจัดบ้านให้น่าอยู่ อาศัยซึ่งมันจะต้องเป็นไปตามความประสงค์ของเจ้าบ้านคือจิตวิญญาณของตนเป็นสำคัญมิใช่นึกคิดพอใจอยากไม่อยากจะกระทำสิ่งใดก็ปล่อยให้เป็นไปตามแต่ใจของตนเองต้องการโดยไม่แยแสใส่ใจในอารมณ์รู้สึกนึกคิด ต้องการของเจ้าบ้านเอาเสียเลย

🅰️🔜 ในชีวิตประจำวันมนุษย์โดยจิตหยาบของแต่ละคนมักมีการสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดและการกระทำตอบสนองต่อผู้อื่นได้ทุกเงื่อนไขในทันทีที่ตัวตนถูกยั่วยุปลุกเร้าเสมอ

🔜 ถ้าผู้อื่นเป็นเงื่อนไขด้านบวกก็จะอารมณ์ดีจึงทำดีตอบสนอง
🔜 ถ้าผู้อื่นเป็นวันขายด้านลบก็จะอารมณ์เสียจึงทำไม่ดีตอบสนอง
🔜 ถ้าผู้อื่นไม่เป็นเงื่อนไขทางด้านบวกหรือด้านลบก็จะวางตัวนิ่งเฉยด้วยพอที่จะเป็นตัวของตัวเองกันได้บ้าง

🅰️🔜 ลักษณะเช่นนี้เองที่เรียกว่ามนุษย์ทำตามอำเภอใจตนหรือมนุษย์ตกเป็นทาสทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดของตัวเองจากการยั่วยุปลุกเร้าของผู้อื่นโดยลืมไปว่าตนยังมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในและตนจะต้องสั่นสะเทือนจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ให้สอดคล้องกับความประสงค์ของจิตวิญญาณของตนต่างหากมิใช่ยอมให้มันสันสะเทือนไปตามใจฉันคือ #เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทั้งทั้งที่เป็นดวงจิตดวงใจดวงเดียวกันอยู่นั่นเอง

🅰️🔜🔜🔜 #เพราะจิตหยาบคือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของจิตวิญญาณ #ดังนั้นถ้าจิตหยาบของผู้ใดล้มเหลวเพราะไม่มีสำนึกทางจิตวิญญาณแล้ว #จิตวิญญาณของผู้นั้นก็ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ล้มเหลวด้วยเช่นเดียวกัน

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛

No Comments

Give a Reply