ชีวิตมีความหมายจากภายใน

มีพ่อแม่ให้กราบไหว้
มีพวงมาลัยจากศิษย์
มีทิศทั้ง 6
คุณสมบัติแก่นสาร 4 อย่าง
ที่บัณฑิตควรมีคือ
🔜เป็นคนถ่อมตน
🔜เคารพนบน้อมต่อผู้ใหญ่
🔜มีความกรุณาต่อคนทั่วไป
🔜และเป็นคนยุติธรรมเสมอ
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 100 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply