นักระหัสนัย (เชื่อโดยห้ามแย้ง)

ไม่ว่าบุคคลจะเป็นนักระหัสนัย (เชื่อโดยห้ามแย้ง) เพียงใดก็ตาม เขาก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงจากการใช้คำว่า พระเจ้า หรือ ความเป็นพระเจ้า หรือความคิดรวบยอดที่คล้ายคลึงกันนั้นเพื่อจะเกี่ยวข้องกับมัน แต่สำหรับการสอนของข้าพเจ้ามิได้เป็นดังนั้น การฝึกหลีกเลี่ยงศัพย์เฉพาะที่เป็นนามธรรมเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมิใช่จะเป็นโดยเจตนาแต่หากเป็นสิ่งที่จำต้องชดใช้อย่างไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ เมื่อมีคำถามเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับศัพย์เช่นนั้น

#ข้าพเจ้าก็จะคว่ำมันเสีย และทำให้ผู้ถามสามารถตระหนักได้ว่า เขาไม่ได้จับฉวยชีวิตไว้อย่างตรงๆหรือซื่อไป
#การเรียนแล้วฝึกหัดเป็นขั้นของการฟัง
#การที่ไม่ใช่การเรียนก็เป็นขั้นของความใกล้เคียง
และเมื่อสิ่งทั้งสองนี้ถูกข้ามพ้นไปเสียแล้ว
เราก็จะผ่านไปสู่ขั้นของสัจจะ

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
#MAEKHUNOY ผู้ให้คำแนะนำเรื่อง
#ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย
#มิติพลังงานวิญญาณ #การยกระดับพลังงาน
#ศาสนศาสตร์ทางจิต
#พบเจอตัวตนที่สูงกว่าตัวเรา
#High Self Esteem
#ญาณบารมี #ตรวจญาณแฝง
#เทวดาประจำตัว #องค์ใน #ออร่า
#อาตมัน #ปรมาตมัน #ซาโตริ
#ซาเซน Zazen #โกอัน Koan
#มอนโด Mondo #ซันเซน Sanzen
#แสงสว่างในตน กายแสง #มันตราบำบัด
#ไขความสว่างของ Lightworker
#Empath หรือ Empathic คืออะไร
#จงกลับเข้าหาจิตเดิมแท้ให้ได้ในชาตินี้

No Comments

Give a Reply