น่าเศร้าที่มีหลายสิ่งหลายอย่างมากัดกร่อนความเบิกบานและความสุขที่เราสร้างขึ้นด้วยตัวเอง

บ่อยครั้งก็มาจากจิตและการตอบสนองทางอารมณ์ที่โน้มเอียงไปในทางลบ หรือจากการที่เราไม่อาจชื่นชมหรือใช้ประโยชน์จากต้นทุนที่มีอยู่ภายในตัวเราเราไม่อาจควบคุมความทุกข์จากภัยธรรมชาติได้

แต่เราสามารถควบคุมความทุกข์จากภัยในชีวิตประจำวันได้ ความทุกข์ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นดังนั้นจึงเป็นเรื่องสมเหตุที่ว่าเราเองก็สามารถสร้างความเบิกบานมากยิ่งขึ้นมันแค่ขึ้นอยู่กับทัศนคติมุมมองและการตอบสนองที่เรามีต่อสถานการณ์ต่างๆและความสัมพันธ์ของเรากับผู้คนมีอะไรมากมายที่เราในฐานะที่เป็นบุคคลคนหนึ่งสามารถทำได้เมื่อเป็นเรื่องความสุขของตัวเราเอง

 ๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply