ปริศนาธรรม

1.ทองแท่ง………..จะไร้ค่า
2.พระปฏิมา….เป็นกากปูน
3.กลากเกลื้อน..จะเพิ่มพูน
4.พระพิรุณ……..จะซบเซา
5.ผ้าเหลือง…….จะโดนย่ำ
6.ตะกวดดำ……จะเป็นเจ้า
7.ดอกตูม……..โรยแต่เช้า
8.หมาหัวเน่า….ผึ้งจะตอม
9.บุปผา……….จะเป็นหมัน
10.คืนและวัน…..จะสั้นเข้า
11.นกน้อย……จะลืมเหย้า
12.โคถึกเฒ่า……จะวังเวง
…………………………………….
1.ทองแท่ง..พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีคนสนใจศึกษาน้อยลงเพราะมองไม่เห็นคุณค่า
2.พระปฏิมา..คนจะเริ่มเคารพพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปน้อยลงหรือเสื่อมศรัทธาในพุทธศาสนานั่นเอง
3.กลากเกลื้อน..ความชั่วร้ายและมิจฉาทิฏฐิจะเริ่มลุกลามแผ่ขยายมากขึ้น
4.พระพิรุณ..น้ำใจของผู้คนในสังคมจะเริ่มมีน้อยลงแต่ความเห็นแก่ตัวกลับมีมากขึ้น
5.ผ้าเหลือง..คนจะไม่กลัวบาปเมามันกับการติเตียนดูหมิ่นดูแคลนพระสงฆ์
6.ตะกวดดำ..คนชั่วมีพวกพ้องบริวารมากจะได้เป็นใหญ่เรืองอำนาจ
7.ดอกตูม..เด็กผู้หญิงจะมีผัวตั้งแต่อายุน้อยยังไม่โตเป็นสาว
8.หมาหัวเน่า..คนไม่ดีคนเนรคุณสังคมจะยกย่องว่าเก่งกล้า
9.บุปผา..ความดีเหมือนเป็นหมันเพราะคนทำความดีสังคมจะไม่เห็นคุณค่าไม่ยกย่องแต่กลับยกย่องคนมีเงินมีอำนาจ
10.คืนและวัน..คนจะยุ่งกับภารกิจหาเงินมาเลี้ยงตัวเองครอบครัวและเลี้ยงกิเลสจนลืมวันและเวลา
11.นกน้อย..ลูกจะลืมพ่อแม่และบ้านเกิดเมืองนอนของตน
12.โคถึก..พ่อแม่จะถูกทอดทิ้งให้อยู่ลำพังขาดลูกหลานดูแล
#ความเสื่อมเกิดขึ้นโดยลำดับ…เริ่มจากบุคคลผู้ที่มีจิตใจเสื่อมถอยในคำสอนแห่งพระพุทธองค์..เป็นเหตุให้จิตใจเสื่อมศีลธรรมและขยายออกไปสู่สังคม..
#การเริ่มต้นจากตัวเราเอง..ให้มีจิตใจที่ไม่เสื่อม..เป็นผู้ที่มีคุณค่า มีคุณงามความดีอย่างแท้จริง..มีจิตใจที่เจริญแล้วที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่น..ถึงแม้จะต่างศาสนา..

No Comments

Give a Reply