ผู้มีความปราถนาดีและไม่ดีต่อข้าพเจ้า

ขอให้ท่าน จงประสบผลสำเร็จ และยังด้วยสติ
และโปรดอภัยในความไม่รู้ของข้าพเจ้า
วันนี้ขอให้ทุกท่านสำเร็จ ดังใจหมาย
มีพลังสว่างกาย มีจิตใจเกษม
อุดมด้วย อริยะทรัพย์ และเมตตา

#MAEKHUNOY

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 32)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply