มนุษย์รู้จักโลกและชีวิตในสภาพสองด้านด้วยกัน

🔴🔜 มนุษย์รู้จักโลกและชีวิตในสภาพสองด้านด้วยกันในโลกแห่งรูปธรรมนั้นสรรพสิ่งปรากฏต่ออายตนะของเราในลักษณะโลกภพที่มีสามมิติและเวลาผูกพันกลมกลืนกันทางด้านนามธรรมของเราไม่กินในที่อวกาศแห่งโลกสามมิติแต่ดำรงสืบเนื่องอยู่ในมิติคล้ายเวลา
🔴🔜กล่าวได้ว่ารูปธรรมมีสี่มิตินามธรรมมีมิติเดียวชีวิตมนุษย์คือรวมกันอยู่ของรูปธรรมและนามธรรมมนุษย์เกิดมาโดยได้นำรูปอันประกอบด้วย อวิชชา ตัณหา อุปทาน กล่าวคือความโง่เขามืดมน ความกระหายอยาก และความยึดมั่นถือมั่น ว่านามรูปเป็นตัวเป็นตนพระพุทธเจ้าทรงเทศนาชี้ให้เห็นว่านามรูปอันมีอุปาทานประกอบนี้เป็นทุกข์และทรงสอนถึงทางขจัดจากอวิชชาตันหาอุปทานอันเป็นการขจัดทุกข์โดยสิ้นเชิงนับเป็นการบรรลุถึงนิพพานในพระพุทธศาสนา
ดังนั้นการบำเพ็ญธรรมในพระพุทธศาสนาจึงเป็นการมุ่งทำลายธรรมชาติด้านมืดและด้านร้ายของชีวิตมิใช่การทำลายธรรมชาติอันแท้จริงของชีวิตคำสอนเช่นนี้จึงไม่ใช่คำสอนว่าชีวิตเป็นของชั่วร้ายและไร้คุณค่าควรละทิ้งหนีไปแต่ตรงกันข้ามเป็นการสละวางสิ่งที่ไร้ประโยชน์ก่อโทษเพื่อเข้าสู่ชีวิตอันถูกต้องสมบูรณ์ต่างหาก
🔴🔜 ความแตกต่างระหว่างโลกุตตรธรรม กับโลกิยธรรมมิใช่ความแตกต่างในการอวกาศนิพพานไม่ใช่สภาวะอื่นที่อยู่ไกลออกไปและการเดินทางไปถึงได้โดยผ่านระยะทางและเวลาดังข้อสมมุติที่ว่าเป็นฝากฝั่งโน้นซึ่งต้องข้ามน้ำข้ามทะเลแห่งสังสารวัฏไปให้ถึง
หลักฐานจากคัมภีร์พระไตรปิฎกได้แสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนาพุทธได้บรรลุนิพพานธรรมแล้วยังคงดำเนินชีวิตอันผาสุกแห่งการงานเที่ยวจาริกเผยแพร่พุทธธรรมในโลกนี้มีได้หลักหนีไปจากภาระของชีวิตนี่แสดงให้เห็นว่าในโลกอุดรและโลกแห่งสังสารวัฏหรืออสังขตธรรม และสังขตธรรมนั้นไม่ได้แยกกันอยู่ความเข้าใจที่ว่าบุคคลจำเป็นต้องละทิ้งหนีโลกและชีวิตนี้ไปเพื่อบรรลุธรรมสูงสุดในพระพุทธศาสนาจึงเป็นความเข้าใจผิดในเรื่องธรรมชาติของนิพพาน
🔴🔜 การบำเพ็ญธรรมในพุทธศาสนามีลักษณะเป็นพัฒนาการทางด้านจิตใจในบางครั้งจึงไม่มีความพยามอธิบายว่านิพพานเป็นสภาวะระดับหนึ่งของจิตยิ่งเมื่อได้แจกแจงระดับจิตของมนุษย์ตามลักษณะหยาบละเอียดดังที่ปรากฏในสภาพธรรมดาและในฌานสมาบัติแล้วก็มักสรุปเอาว่านิพพานเป็นระดับจิตที่ละเอียดสุขุมที่สุดเหนือรูปฌานขึ้นไป แต่ข้อสรุปนี้ไม่มีหลักฐานยืนยันสนับสนุนเพียงพอดังนั้นนิพพานไม่ใช่ยอดสุดหรือปลายทางของสมถกรรมฐาน การเข้านิพพานไม่ใช่การเข้าสู่ระดับใดระดับหนึ่งของจิตเช่นกับการเข้าฌานไม่ว่าจะลึกล้ำละเอียดเพียงใด
🔴🔜 รูปธรรมก็ดี นามธรรมคือจิตและเจตสิกก็ดีปรากฏต่อบุคคลใดในขอบข่ายของกาลเวลาจึงเป็นการสมควรที่จะพิจารณาธรรมชาติของเวลาให้ละเอียดชัดเจนขึ้นอีกกาลเวลาในโลกแห่งปรมาณูนั้นได้กล่าวแล้วว่าผสมกลมกลืนอยู่ในโลกสี่มิติคือกาลอวกาศอาจพิเคราะห์ให้ชัดเจนโดยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ส่วนจิต เจตสิกนั้น เกิดดับสืบเนื่องกันในมิติคล้ายเวลา หน่วยเวลาของรูปธรรมกับหน่วยเวลาของนามธรรมนั้นจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดเรายังไม่มีความรู้เพียงพอ
#สิ่งที่เราพอจะรู้ได้ก็คือความรู้สึกต่อกาลเวลาของบุคคลนั้นแตกต่างกันไปตามสภาวะแห่งจิต ช่วงเวลาที่นับได้เท่ากันโดยเข็มนาฬิกา เช่น นาทีหนึ่ง ชั่วโมงหนึ่ง หรือวันหนึ่งนั่น ปรากฏแตกต่างกันสำหรับบุคคลธรรมดา ผู้อยู่ในโรงภาพยนตร์หรือผู้อยู่ในฌานสมาบัติเวลาแห่งจิตจึงเป็นของสัมพันธ์และไม่คงที่ไม่มีมาตรฐานแน่นอนตายตัว
🔴🔜 เราอาจตั้งปัญหาขึ้นได้ว่ากาลเวลาของจิตอาจไม่มีอยู่จริงแต่เป็นสภาพลวงในจิตที่มีปัญหาและอุปทานยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นตามทัศนะอันนี้เมื่อความยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นก็ถือเอาว่านามรูปเป็นตัวตนของตัวตนดำรงอยู่ในกาลเวลาด้วยพร้อมกันกล่าวคือตัณหาความกระหายอยากเป็นปัจจัยให้เกิดความนึกคิดเรื่องเวลาคือ #อดีตปัจจุบันและอนาคต
เช่นกับที่เป็นปัจจัยให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องความเป็นตัวเป็นตนพร้อมกันไป
🔴🔜 ถ้าบุคคลมีความพึงพอใจในสภาพเฉพาะหน้าอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีความยึดเหนี่ยวต่อสภาวการณ์ซึ่งย่อมต้องแปรไปผ่านในทุกขณะจิตโดยไม่มีความกระหายอยากใคร่ดิ้นรนไปสู่สภาวะอื่นในอนาคตต่างจากที่เป็นอยู่เขาย่อมไม่จำเป็นต้องสร้างทัศนะของกาลเวลาและการดิ้นรน ขวนขวาย สู่สภาพอื่นใดซึ่งต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาขึ้นและก็ไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องสร้างความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเสวย ทุกข์ หรือ สุขแห่งสภาพเฉพาะหน้านั้นอยู่อาจถือได้ว่าการเวลาไม่มีความหมายแท้จริงสำหรับบุคคลเช่นนี้ในลักษณะที่เป็นพันธนาการแห่งความกระหายอยากและน่าเชื่อได้ว่าทรรศนะเช่นนี้ต่อโลกและชีวิตเป็นทัศนะของอริยะชนในพระพุทธศาสนา

ระวี ภาวิไล

#MAEKHUNOY

๛ครูปุ๊ยแม่น้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 150 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณ

No Comments

Give a Reply