ยิ้มรับกรรม

พบทุกข์ไม่บ่นรับไว้ด้วยเต็มใจและพิจารณาให้รู้มูลเหตุของมันด้วยชีวิตและจิตใจถ้าคิดได้เช่นนี้แล้วก็สอดคล้องกับทฤษฎีนับว่าก้าวหน้าเข้าสู่กระแสธรรมแล้วอีกก้าวหนึ่ง
🔴🔜 เมื่อพบทุกข์จงคิดในใจว่าตัวข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ตาสัมผัสเห็นเพราะชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีได้ก่อกรรมด้วยอารมณ์ที่มัวเมาหลงทางลืมแก่นแท้ของธรรมที่อยู่ในใจเราจึงโกรธแค้นผู้อื่นเป็นศัตรูกับเขาและทำร้ายเขาที่เป็นเช่นนี้เพราะหลงลืมตัวไปชั่วคราว มาบัดนี้ข้าพเจ้าสำนึกผิดบาปนั้นแล้วขอกลับตัวกลับใจใหม่บาปกรรมในชาติก่อนและชาตินี้ที่หมุนเวียนมาสนองตอบไม่ใช่ความคิดผิดพลาดของใครแต่มันเป็นกรรมที่ตามมาสนองบัดนี้ได้รู้เหตุผลชัดแจ้งแล้วจึงยินดียอมรับทุกข์ที่เกิดในขณะนี้โดยไม่พร่ำบ่นแม้สักน้อยนิด
🔴🔜 ยอมรับทุกข์ที่เกิดขึ้นอย่างเต็มใจพร้อมกับอบรมสติปัญญาที่ยิ่งใหญ่เพื่อชีวิตตนเอง
 ๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 150 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply