ลมหายใจ และชีวิต เป็นของท่านโดยสมบูรณ์

แต่ท่านกลับคิดเสมอว่า กายนี้ ใจนี้ ในมุมหนึ่ง ท่านจะอุทิศมันเพื่อผู้อื่น ท่านจะเป็นดังดอกไม้ ที่ผลิบานเพื่อเป็นประโยชน์ของผีเสื้อ และมนุษย์ทั้งผอง ก่อนวันที่ท่านลาโลก ท่านจะเป็นผู้ส่งมอบความสวยงามให้กับทุกชีวิตที่ท่านพบพาน แม้ท่านตายจากโลกนี้ไปแล้ว ร่างของท่าน ยังอุทิศเพื่อเป็นอาหารหล่อเลี้ยงสรรพสิ่งโดยไม่หวงแหน ไม่จำเป็นต้องจดจำท่านไว้ในฐานะอะไร ไม่จำเป็นที่ใครสักคนจะต้องระลึกถึงท่าน

ท่านคือดอกไม้อันสวยงามที่ผ่านมายังโลก เพื่อผลิบาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ และมีความหวัง ท่ามกลางสงครามกระหายเลือด แม้ส่วนลึกของท่านตระหนักได้เช่นนี้ ท่านก็คือดอกไม้แห่งความเมตตา ท่านมิได้รู้สึกว่าท่านเมตตา แม้ท่านมีเมตตา

เพราะความเมตตาคือพื้นฐานของท่าน มิใช่สิ่งแปลกปลอม ท่านเห็นความโกรธในตัวเองชัดเจน ทั้งที่ท่านมีความโกรธน้อยนิด แต่ท่านแทบไม่เห็นความเมตตาของตัวเองเลย ทั้งที่ท่านมีเมตตาเต็มเปี่ยม
ถูกแล้วเราทุกคนล้วนเกิดมาเพื่อบ่มเพาะความเมตตา
ถูกแล้วที่เราจะตายไปเช่นนี้ ตายไปด้วยจิตที่มีเมตตาเปี่ยมล้น มิใช่เพื่อกระหายหมายมั่นได้ชื่อว่าเป็นคนดี แต่เพียงเพื่อทำความหมายสำคัญบางประการให้ปรากฏขึ้นแก่ชีวิต
ในความจริงของความจริง
เราต่างเป็นเทียนเล่มหนึ่ง
ที่เผาตนเองเพื่อแสงสว่าง ส่องทางให้ผู้อื่น
ขอบคุณนะเพื่อนร่วมยุคสมัยของฉัน
หากหมดสิ้นความเมตตาจากเธอแล้ว
ฉันจักมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไร…
inspiritional ครั้งที่ 7(7-11-2020)

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply