ลำนำคำเกริ่นและเจตนารมณ์

ลำนำคำเกริ่นและเจตนารมณ์

  • ทิพยสถานอันไร้ผู้ชี้แนะคู่มือถึงหนทางไป การเดินทางยาวไกลสำหรับแนวคิดระดับจิตมนุษย์เป็นสิ่งที่ว่างเปล่าสำหรับคำสอนและการค้นหาตัวตน ผู้ซึ่งไม่เข้าใจความหมายที่สูงสุดของการเดินทาง ที่ไร้การพิสูจน์ ได้ด้วยตนเองอย่างถูกทาง และชัดตรง ยิ่งเป็นภาพเลือนราง สำหรับนักฝึกหัดยุคใหม่
  • วัตถุประสงค์ที่ข้าพเจ้ามีเจตจำนง ชี้แนะแนวทางด้านจิตวิญญาณ ข้าพเจ้ามิได้กล่าวอ้างตนเป็นผู้บรรลุหรือผู้หลุดพ้นใดๆ ข้าพเจ้าเพียงชี้แนะด้วยญาณปัญญา และปรีชาญาณของข้าพเจ้า เพื่อเป็นวิทยาทาน และอีกช่องทาง แห่งการเข้าถึงตัวตนและค้นหาความจริงสูงสุด ของสรรพชีวิตทุกผู้นาม เพื่อให้ทุกดวงวิญญาณ ได้มีโอกาสทราบถึง องค์ความรู้ซึ่งเสมือนใบไม้อีก ๑ ใบที่ไร้การพูดถึงโดยง่าย แต่เข้าถึงได้จริง เป็นปริศนัยความหมายของชีวิตและจิตวิญญูชน ใบไม้ ๑ใบนี้มีความสำคัญไปไม่น้อยกว่าใบไม้อีกหลากหลายใบในป่าใหญ่ หากไร้ซึ่งใบไม้ ๑ใบ ที่สำคัญนี้ ต้นไม้ก็คงมิอาจเป็นต้นไม้แห่งคำสอนที่สมบูรณ์ได้ ยุคกาลสมัยนั้นเปลี่ยนไป แต่คำสอนนั้นเป็น อกาลิโก ไม่ประกอบด้วยกาล ไม่จำกัดกาลเวลา ไม่ขึ้นกับเวลา ให้ผลทุกเมื่อทุกโอกาสให้ผลตามลำดับแห่งการปฏิบัติ ด้วยสติ และปัญญา และข้าพเจ้าตั้งชื่อให้ว่า มิติที่ ๕ วิญญาณเราจะไปไหนได้ หากไม่รู้ความหมายของชีวิต

No Comments

Give a Reply