วัตตบท ๗

🔴🔜วัตตบท ๗
#ควรแก่บัณฑิตและจิตอารยชน
๑. พึงเป็นผู้เลี้ยงมารดาบิดาตลอดชีวิต
๒. พึงเป็นผู้มีปกติประพฤติอ่อนน้อม
ต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิต
๓. พึงเป็นผู้พูดอ่อนหวานตลอดชีวิต
๔. พึงเป็นผู้ไม่พูดส่อเสียดตลอดชีวิต
๕. พึงมีจิตปราศจากความตระหนี่อันเป็นมลทิน
มีเครื่องบริจาคอันสละแล้ว มีฝ่ามืออันล้างแล้ว
ยินดีแล้วในการสละ ควรแก่การขอ
เมื่ออยู่ครองเรือน
พึงยินดีในการจำแนกทานตลอดชีวิต
๖. พึงเป็นผู้กล่าวคำสัตย์ตลอดชีวิต
๗. พึงเป็นผู้ไม่โกรธตลอดชีวิต
#ถ้าความโกรธพึงเกิดแก่เราไซร้
#พึงหักห้ามมันเสียพลันทีเดียว ดังนี้
มหาลิ ท้าวสักกะถึงความเป็นท้าวสักกะ
เพราะได้สมาทานวัตตบท ๗ ใด,
วัตตบท ๗ นั้น ได้เป็นของท้าวสักกะ
ผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลาย
เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์ในกาลก่อน
ได้สมาทานวัตตบท ๗ ให้บริบูรณ์แล้วฉะนี้แล
๛ครูปุ๊ยแม่น้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า ๑๕๐ ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ ๕
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณ

No Comments

Give a Reply