ศาสนาปรัชญาและชีวิตแยกกันไม่ออก

ศาสนาเป็นเรื่องการดำเนินชีวิตปรัชญาเป็นเรื่องของความรู้
#ข้าพเจ้าไม่ต้องการดำรงชีวิตอยู่ในความโง่เขลาจึงต้องพยายามหาความรู้ความเข้าใจคือปัญญา
ที่จะนำแนวทางปฏิบัติสำหรับศาสนานั้นไม่ใช่เรื่องของการทำอะไร เช่น พิธีกรรม เพื่อให้ได้ผลที่ต้องการ เช่น ไปสวรรค์หรือแม้แต่นิพพานซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นสวรรค์อีกชนิดหนึ่งตามความคิดของคนจำนวนหนึ่งแต่เป็นการอยู่อย่างชัดเจนในความหมายของการมีชีวิตอยู่และทำทุกอย่างลงไปด้วยรู้พร้อมและพร้อมและพร้อมที่จะรับผลของการกระทำนั้น
🔴🔜 วิทยาศาสตร์และปรัชญาต่างก็พยามค้นหาความจริงของธรรมชาติซึ่งแม้ว่าดูล้ายจะแยกเป็นรูปธรรมและนามธรรมก็ตามก็ไม่ควรที่จะมีอะไรขัดแย้งกัน
เราควรจะหวังผลอะไรจากการศึกษาคิดค้นปฏิบัติ ประพฤติธรรม ตอบได้ว่าเพื่อชีวิตที่ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นเพื่อลดความทุกข์ร้อนในชีวิตและในโลกยุคปัจจุบัน
๛ครูปุ๊ยแม่น้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 150 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณ

No Comments

Give a Reply