สิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบในจักรวาลอาจถูกมองว่าเป็นการแสดงออกของหนึ่งเดียว

และหลักการแห่งชีวิตสากลในรูปแบบต่างๆ
คอสมอสทั้งหมดซึ่งเป็นผลผลิตของจิตใจสากลอาจถือได้ว่าเป็นสากลจิตสำนึกที่สมบูรณ์กลายเป็นญาติในรูปแบบที่แยกจากกัน จิตสำนึกสากลของ Universal Mind เป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของจิตสำนึกในสิ่งมีชีวิต #โดยที่แต่ละคนจะรู้สึกและรู้จักสภาพแวดล้อมของตน และเมื่อชนิดของสิ่งมีชีวิตขยายออกไปความรู้สึกตัวและพลังแห่งความรู้สึกและการรับรู้ของพวกเขาก็ขยายตัวตามไปด้วย เพราะพลังทั้งหมดเป็นของจิตใจ

และไม่ใช่กับร่างกายสิ่งหลังที่ปราศจากจิตใจเป็นเพียงรูปแบบที่ไม่มีชีวิต

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 32)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply