ห้ามรวย??????? 🔴🔜 รวยได้ถ้าใจรู้

ห้ามรวย???????
รวยได้ถ้าใจรู้
บางคนก็เข้าใจผิดแถมตีความผิดไปอีกว่า เมื่อศาสนาพุทธสอนให้ลดละกิเลสและความโลก ก็เลยตีความผิด ๆ ไปอีกว่า ศาสนาพุทธนั้นสอนให้คนต้องอยู่อย่างสมถะ จึงห้ามร่ำรวย เพราะความร่ำรวย แปลว่า โลภ ทั้ง ๆ ที่ ชาวพุทธตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่ร่ำรวยมหาศาลก็มีมากมาย
แต่ความจริงพระพุทธเจ้าของเราทรงไม่เคยห้ามฆราวาส อุบาสก และอุบาสิกา ร่ำรวย

หลักธรรมในระดับฆราวาสนั้น พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำมาหากินจนร่ำรวยได้ และทรงสอนเหตุแห่งความร่ำรวยไว้ด้วย
คนเราสามารถร่ำรวยได้โดยไม่ต้องโลภ นั่นคือ ดำเนินวิถีชีวิตตามหลักความพอเพียง

ส่วนที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามรวย ทรงสอนให้อยู่อย่างมักน้อยสมถะ อยู่อย่างยากจนทรัพย์สิน นั้น พระพุทธเจ้าทรงหมายถึง เพศบรรพชิต เท่านั้น  นั่นคือ ภิกษุ ต้องอยู่อย่างยากจน

ดังนั้นหลักดำเนินชีวิตของฆราวาส
(บุคคลผู้บริโภคกามในโลก) กับหลักประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์ นั้น จึงมีความแตกต่างกันอยู่ ตรงนี้ขอให้เราชาวพุทธต้องหัดแยกแยะ และอย่าสับสน

เหตุเพราะฆราวาสยังต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่ การมีฐานะดี ร่ำรวย หาทรัพย์มาโดยสุจริต จึงยังเป็นสิ่งจำเป็นของบุคคลผู้บริโภคกามในโลกต่อไป
แม้แต่ความหรูหราในสายตาชาวบ้าน ก็ไม่ใช่ข้อห้ามอะไรในการเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ยังมีความอยากหรูหราอยู่
ตัวอย่างเช่น เครื่องประดับกายของนางวิสาขา ที่เรียกว่า มหาลดาปสาธน์ ซึ่งนางวิสาขาเป็นอุบาสิกาคนสำคัญในสมัยพุทธกาล เครื่องประดับกายของเธอก็หรูหราอลังการอย่างมาก ตามที่พระไตรปิฎกได้กล่าวไว้ว่า ต้องใช้เพชร ทองคำ จำนวนมหาศาล และใช้เวลาสร้างนานถึง 4 เดือนจึงแล้วเสร็จ

ดังนั้นถ้าคุณเห็นใครที่เขาปฏิบัติธรรมแต่รวยมหาศาล #แถมจิตใจของเขาก็ยังติดในความหรูหราร่ำรวยอยู่ #ซึ่งความหรูหรานั้นก็อาจเป็นความพอเพียงในระดับมหาเศรษฐี

เราอย่าเพิ่งรีบด่วนไปตัดสินใครว่า เขาพอเพียงหรือไม่พอเพียง โดยทันที เพราะความพอเพียงของแต่ละคนย่อมไม่เท่ากัน ความพอเพียงของเศรษฐีย่อมไม่เท่ากับความพอเพียงของคนจน

ดังนั้นเราต้องพิจารณาเรื่องรายได้ของเขาด้วยว่า เขาใช้จ่ายสมกับฐานะเขาหรือไม่ เขาหาทรัพย์นั้นมาโดยสุจริตหรือไม่
หากผู้ใดหาทรัพย์นั้นมาโดยสุจริตจนร่ำรวย มีความเป็นอยู่สุขสบายกว่าเรา เราก็ควรมุทิตาจิตกับเขานะ
#อย่าลืม

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
#MAEKHUNOY ผู้ให้คำแนะนำเรื่อง
#ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย
#มิติพลังงานวิญญาณ #การยกระดับพลังงาน
#ศาสนศาสตร์ทางจิต
#พบเจอตัวตนที่สูงกว่าตัวเรา
#เห็นคุณค่าในตนเองสูง
#ญาณบารมี #ตรวจญาณแฝง
#เทวดาประจำตัว #องค์ใน #ออร่า
#อาตมัน #ปรมาตมัน #ซาโตริ
#ซาเซน Zazen #โกอัน Koan
#มอนโด Mondo #ซันเซน Sanzen
#แสงสว่างในตน กายแสง #มันตราบำบัด
#ไขความสว่างของ Lightworker
#Empath หรือ Empathic คืออะไร
#จงกลับเข้าหาจิตเดิมแท้ให้ได้ในชาตินี้
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 34)

No Comments

Give a Reply