🔴🔜 Live EP.151(29.9.2020) อัพเกรดความถี่ส่วนบุคคล กฎการดึงดูดมีทุกคนแต่ใช้ไม่ได้ทุกคน

🔴🔜 Live คืนนี้ 29.9.2020(21.30)
การรับรู้อย่างมีสติในสิ่งที่มีผลต่อความถี่ส่วนบุคคลหรือรูปแบบการสั่นสะเทือนของเราและวิธีที่พวกเขามีปฏิสัมพันธ์กับพระเจ้าก็ช่วยให้เราสามารถควบคุมพลังของกฎแห่งการสั่นสะเทือน ความถี่การสั่นสะเทือนจะปรากฏในความคิดความเชื่อมุมมองและพฤติกรรมของคุณ การเพิ่มความกระปรี้กระเปร่าของคุณเป็นวิธีที่ทรงพลังในการตระหนักรู้ในตนเอง
#ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงจากครูผู้เชื่อมสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ห้ามากกว่า 160 ชีวิต

No Comments

Give a Reply