จากรุ่นสู่รุ่น 1-31 อุดมคติความเป็นครู

การศึกษาได้กลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนหนุ่มผู้มีสติปัญญาทั้งหลายเพราะด้วยการศึกษานั้นพวกเขาสามารถที่จะยกฐานะของตนเองจากกำเนิดอันต่ำต้อยไปสู่ความเป็นผู้มีศักดิ์สูงได้แสดงให้เห็นว่าความเป็นครูไม่หวังความเป็นเลิศทางวิชาการไว้เพื่อศักดิ์ศรีและความยิ่งใหญ่ของตัวเองแต่ผู้เดียว

ข้าพเจ้าไม่เคยปฏิเสธที่จะอบรมสั่งสอนวิชาความรู้ให้แก่ใครใครผู้ที่มีความกระหายอยากจะเรียนรู้เลยแม้ว่าเขาจะยากจนซึ่งอาจจะหาได้เพียงเนื้อแห้งมัดเดียวเพื่อที่จะนำมาเป็นเครื่องตอบแทนน้ำใจ

2. ไม่หลงตัวเอง

เพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอไตร่ตรองสิ่งทั้งหลายด้วยดวงจิตที่สงบเพิ่มพูนความรู้ให้สูงขึ้นแม้จะศึกษารู้มาแล้วมากมาย

3. มีฉันทะหรือความเต็มใจในการสอน
ไม่เคยเบื่อหน่ายในการถ่ายทอดวิชาให้แก่ผู้อื่นเลย

มีความรักความเต็มใจในหน้าที่ซึ่งเป็นคุณสมบัติประการหนึ่งของความเป็นครู

4. ประพฤติแต่สิ่งที่ดีงามสนใจในจริยธรรมหรือความดีงามที่ได้เห็นแจ้งแล้วโดยมีสติปัญญา

มีคนมากมายที่กระทำอะไรลงไปโดยไม่รู้ว่าทำไมจึงต้องทำเช่นนั้นแต่ข้าพเจ้าไม่เหมือนพวกคนเหล่านั้นข้าพเจ้าได้ยินได้ฟังมามากเหลือสรรเอาแต่สิ่งที่ดีงามแล้วปฏิบัติตาม ข้าพเจ้าก็เห็นมาก็มาศึกษาสิ่งเหล้านั้นแล้วจดจำไว้นี่เองทำให้ข้าพเจ้าเข้าไปใกล้กับความรู้ที่แท้จริง

การศึกษาโดยปราศจากความคิดก็ไร้ประโยชน์ทำนองเดียวกันความคิดที่ปราศจากการศึกษาก็เป็นอันตราย”

ปราชญ์แห่งปราชญ์ ขงจื้อ
๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply