เป็นคนต้องมีสัจจะ เทวดาจะคุ้มครอง

ชีวิตคนเราจะมีความสมบูรณ์ได้
ต้องมีฐานที่มั่น
มีครอบครัวเป็นที่มั่น
มีบริวารเป็นที่มั่น
มีทรัพย์เป็นที่มั่น
มีเกรียรติเป็นที่มั่น

🍀🔜กล่าวมานี้ไม่เท่ากับ มีใจเป็นที่มั่น
เป็นคนต้องมีสัจจะ #เทวดาจะคุ้มครอง
#พูดเรื่องจริง

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply