เพราะว่าโลกนี้บริบูรณ์พร้อมดั่งที่มันเป็น มันจึงปราศจากห้องหับแห่งความคลางแคลงใจ

“ 🔴🔜ดังนั้น แนวคิดที่แท้จริงแห่งชัยชนะจึงไม่ใช่การเข้าไปจัดการกับศัตรูใดๆทั้งสิ้น
ถ้าชัยชนะคือแนวคิดแห่งการไร้ซึ่งศัตรู เมื่อนั้นเองโลกทั้งหมดก็ล้วนคือมิ่งมิตร นี่เป็นประหนึ่งปรัชญาแห่งนักรบ*”
/เฉอกยัม ตรุงปะ รินโปเช (พ.ศ.๒๔๘๒-๒๕๓๐)
วัชราจารย์แห่งพุทธศาสนานิกายวัชรยานในทิเบต
ผู้เผยแผ่พุทธศาสนาฝ่ายวัชรยานสู่ตะวันตกอย่างกว้างขวาง
*นักรบ (Warrior) : หมายถึงนักรบแห่งชัมบาลา หรือนักรบแห่งจิตวิญญาณ อันเป็นคำที่ท่านตรุงปะใช้ในคำสอนและสายปฏิบัติของท่าน

No Comments

Give a Reply