เราสร้างการรับรู้ต่อประสบการณ์ของตัวเอง

แล้วเราก็ตัดสินว่าสิ่งดีดีสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เฉยๆ แล้วเราก็ตอบสนองออกมาด้วยความกลัว ความข้องใจ ความโกรธ

เราตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแง่มุมของจิตใจที่แตกต่างกันไปมันไม่ใช่ความจริงแท้ในทำนองเดียวกันความกล้าหาญความโอบอ้อมอารีความรัก และการให้อภัยก็คือแง่มุมของจิตใจด้วยเช่นกัน

การได้รู้กลไกของอารมณ์และเข้าใจการทำงานของจิตใจเรานับว่ามีประโยชน์มาก
เมื่อเกิดความกลัวหรือความคับข้องใจขึ้นมาเราจะต้องคิดว่าอะไรก่อให้เกิดความรู้สึกเช่นนี้ในหลายกรณี

ความกลัวเป็นเพียงภาพพิจิตรสร้างขึ้น

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 32)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply