เหตุผล จิตวิญญาณ ปัญญา

ความผาสุขทางจิตวิญญาณ 3 ด้านคือ
1. ด้านความสุข ความสงบที่เกิดจากความดี ความไม่เห็นแก่ตัว มีพรหมวิหารสี่
2. ด้านความรู้สึก เบิกบานกับการทำหน้าที่และการใช้ชีวิต
3. ด้านการมีสติสมาธิปัญญา

สรุปคุณลักษณะ สำคัญของสุขภาวะทางจิตปัญญาไว้ 18 คุณลักษณะ ตามคุณสมบัติของสุขภาวะทางจิตปัญญาคือ

1. กลุ่มความสุข (happiness) ประกอบด้วย เมตตา กรุณา อยากช่วยเหลือ (being kind), จิตใจอ่อนโยนเข้าใจ เห็นอกเห็นใจคนอื่น (being gentle), เป็นมิตรเป็นกันเองเข้าถึงได้ง่าย (being friendly), รับผิดชอบ (being responsible), ยืดหยุนปรับตัวง่าย (being flexible), เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (respect of other being)

2. กลุ่มความสงบ (peacefulness) ประกอบด้วย จัดการ ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ (being able to control one’s feeling), เข็มแข็งอดทน (being hardily), เสียสละ (being devoted), มุ่งมั่น ทุ่มเท (being committed), มองโลกในแง่ดี (being optimistic), ยอมรักและให้อภัย ( accept other being and being for giving)

3. กลุ่มความอิสระ (independence) ประกอบด้วย มีพลังแห่งการเรียนรู้ (being empowered) กล้าหาญ (being courageously) คิดสร้างสรรค์คิดนอนกรอบ (being creative) อ่อนน้อมถ่อมตน (being humble) ประสานความแตกต่าง (being compromised) และพอเพียง (being sufficient)

แม่ครูน้อย

No Comments

Give a Reply