แด่ครูจิตวิญญาณ

คุณค่าของผู้นำทางจิตวิญญาณ
คือวัตรปฏิบัติที่บริสุทธิ์ซึ่งจะช่วยรักษาศรัทธาอันยิ่งใหญ่ อันเป็นปัจจัยในการสัมพันธ์กับผู้คนที่มาเรียนรู้

ถ้ามีความหยาบและเสื่อมทราม ยังไม่ได้รับการขัดเกลาในตัวผู้นำ ในที่สุดก็จะถูกพบเห็นโดยคนต่ำต้อย

และเมื่อนั้นแม้นบุคคลอาจเปี่ยมด้วยพลังแห่งการประจักษ์แจ้งเทียมเทียบคนโบราณ

#นักเรียนก็จะกังขาและไม่วางใจ

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้คนพบคำตอบในมิติที่ 5
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply