แม่เหล็กจากความคิด

สั่นสะเทือนของ “ร่างกาย” ของเราในทุกระดับทั้งทางกายภาพ และทางกายภาพ มีอิทธิพลอย่างมาก

ต่อความสามารถในการดึงดูดประสบการณ์เชิงบวกของเรา ยิ่งการสั่นสะเทือนของท่านสูงขึ้นเท่าใดท่านก็ยิ่งกลายเป็น “แม่เหล็ก”

อันเป็นผลมาจากความคิดที่ท่านมีอยู่ในใจ ด้วยการคิดถึง “สิ่งต่างๆ” ที่ท่านต้องการจะแสดงให้เห็นในประสบการณ์ของท่าน

และรักษาความสั่นสะเทือนของท่านให้อยู่ในระดับสูง ท่านพบว่าความปรารถนาของท่านจะแสดงออกมาอย่างรวดเร็วมากขึ้น

เมื่อท่านเรียนรู้ที่จะเห็นทุกอย่างที่สั่นสะเทือนแตกต่างกันในแง่ของอัตราและความเสถียรท่านจะเข้าใจสิ่งที่ท่านต้องการ

เพื่อให้ได้ผลที่ต้องการในทุกสถานการณ์ ทั้งหมดนี้เกี่ยวกับการปรับสมดุลการสั่นสะเทือน

มีแง่มุมมากมายของความเป็นจริงทางกายภาพมากกว่าที่กล่าวถึงในที่นี้ซ่ึงใช้หลักการนี้เมื่อท่านตระหนักถึงหลักการนี้

และคิดในแง่ของการสั่นสะเทือนอยู่เสมอท่านจะเข้าใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกทางกายภาพได้จริง

นี่เป็นหนึ่งในพลวัตการปกครองที่ช่วยให้ท่านเข้าใจ ทุกสิ่งมีการรับรู้นี้เป็นเหมือนมองโลกในรหัสเหมือนเมทริกซ์

 

แม่ครูน้อย

No Comments

Give a Reply