ในการศึกษานั้นมนุษย์ #กิจกรรมเดินดง 9 สิงหาคม 2020

🔴🔜 #ในการศึกษานั้นมนุษย์
ไม่เพียงแต่จะเรียนรู้จากกฎเกณฑ์ในธรรมชาติรอบตัวเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ทางวัตถุแต่เราต้องเรียนรู้จักจิตใจของตนเองและผู้อื่นและรู้ว่าจะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นเป็นสังคมที่ผาสุกได้อย่างไรปัญหาและความทุกข์อยากให้ปรากฏอยู่ในโลกและเพิ่มพูนรุนแรงขึ้นทุกวันตามความเจริญทางวัตถุได้ชี้ให้เห็นความบกพร่องของการศึกษาที่เป็นมาแล้วในโลก
แสดงให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่ได้เห็นความบกพร่องของสังคมมนุษย์ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาชัดเจน สภาพแวดล้อมของมนุษย์ปัจจุบันกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเร็วทัศนะของคนรุ่นใหม่ต่อคุณค่าหลายประการแตกต่างไปจากทัศนะของคนรุ่นก่อนแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะหนึ่งแต่ก็ชี้ถึงความสับสนและความไม่แน่ใจในหลักปรัชญาที่จะให้ความมั่นใจในการเผชิญปัญหาของโลกและชีวิต
 ๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 150 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply