ในจักรวาลแห่งการเปลี่ยนแปลง

🔴🔜 #ในจักรวาลแห่งการเปลี่ยนแปลง

คงที่การเปลี่ยนแปลงเป็นเพียงค่าคงที่เท่านั้น
และเนื่องจากความหนาแน่นและความเฉื่อยของสังคมโลก 3 มิติทางกายภาพได้สร้างขึ้น
จึงง่ายต่อการถูกกล่อมให้เข้าสู่สภาพที่เป็น
อยู่นั่นคือเราสามารถคาดหวังว่าทุกอย่าง
จะไม่มากก็น้อยเหมือนเมื่อวานนี้

เพียงแค่สร้างความพึงพอใจความ
เกียจคร้านและพฤติกรรมที่มีเงื่อนไข
คงที่ จะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถรับรู้
ถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของพลังงาน
ที่เกิดขึ้นควบคุม ‘แม่น้ำแห่งชีวิต’
นี้และสร้างแรงบันดาลใจและเติม
พลังให้กับวิถีชีวิตใหม่ทั้งหมด?

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply