🔴🔜 Live 14.9.2020(21.30) #อารมณ์มาจาก??????

🔴Live EP.144(14.9.2020) วิธีในการยุติการเป็นทาสทางอารมณ์ แน่นอนว่าอารมณ์ต่างๆต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อที่เราจะได้ไม่ทำบางสิ่งที่เราจะเสียใจในอนาคต แต่การละทิ้งและเพิกเฉยต่อสิ่งเหล่านี้โดยสิ้นเชิงอาจเป็นอันตรายได้เช่นกัน มนุษย์จำเป็นต้องรู้สึกและรับฟังอารมณ์ของตนเพื่อที่พวกเขาจะได้รู้ว่าจะตอบสนองอย่างไรในสถานการณ์ แต่การควบคุมก็สำคัญ

No Comments

Give a Reply