🔴 Live 19.8.2020(21.30) วิธีการปรับคลื่นจิตใน 5 นาที เมื่อเกิดพลังงานลบ

🔴 Live 19.8.2020(21.30)

วิธีการปรับคลื่นจิตใน 5 นาที
เมื่อเกิดพลังงานลบ

ความรู้สึกเป็นเจ้าของการเชื่อมโยงกันใหม่และการดูแลสิ่งมีชีวิตทั้งหมดจะปรากฏขึ้นเมื่อท่านมาถึงขอบเขตของความชัดเจนขั้นสูงอาศัยอยู่ในความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองนั่นคือ

‘ท่านเป็นตัวตน’ ของทุกสิ่ง

🔴🔜 ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงจากครูผู้เชื่อมสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ห้ามากกว่า 150 ชีวิต

No Comments

Give a Reply