🔴Live EP166 | 20.10.2020(21.30) | เช็คอาการของผู้ตื่นขึ้นทางวิญญาณ

โปรดทราบว่าไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับการปลุกทางวิญญาณจะประสบกับอาการและอาการแสดงต่อไปนี้#แต่พวกเขาอาจจะประสบกับอาการเหล่านี้อย่างน้อยก็ไม่กี่คน เราแต่ละคนมีประสบการณ์การตื่นรู้ทางวิญญาณแตกต่างกันเนื่องจากเราแต่ละคนมีความอ่อนไหวที่แตกต่างกันเช็คอาการคลื่นนี้

No Comments

Give a Reply