10.10.2020 วันนี้ครูเป็นตัวแทนของนักเรียน The Angel Spiritual #ห้องตื่นรู้สู่ประตูใจ (ทั้งนักเรียนในเมืองไทยและต่างประเทศ)

10.10.2020
วันนี้ครูเป็นตัวแทนของนักเรียน The Angel Spiritual #ห้องตื่นรู้สู่ประตูใจ (ทั้งนักเรียนในเมืองไทยและต่างประเทศ) นำอุปกรณ์สงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้พิการ จำนวน 21 ท่าน

โดยนำมอบให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ประตูธรรม๕หนเหนือ จ.พะเยา ส่งมอบให้กับผู้พิการในครั้งนี้
โอกาสนี้ครูขอบคุณนักเรียนห้องตื่นรู้สู่ประตูใจ
ที่มอบสิ่งของ อันเป็นประโยชน์พร้อมชุดอุปกรณ์การแพทย์เครื่องตรวจวัดความดันเบื้องต้น ให้กับชุมชนเล็กๆได้ รับโอกาสอันดีงามต่อไปด้วยค่ะ

 พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว“งานช่วยคนพิการนี้ ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าผู้พิการ มิได้เป็นผู้ที่อยากพิการ แต่อยากช่วยตนเอง ถ้าเราไม่สามารถช่วยเขาให้สามารถที่จะปฏิบัติงานอะไรเพื่อชีวิตและมีเศรษฐกิจของครอบครัวจะทำให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัว หนักแก่ส่วนรวม ฉะนั้น นโยบายที่จะทำก็คือ ช่วยเขาให้ช่วยตนเองได้ เพื่อที่จะให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
(“พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”)

พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พุทธศักราช 2527
ขอน้อมนำพระราชดำรัสเป็นที่ยึดมั่นในการดำเนินกิจการต่อไป

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 32)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply