Live 10.9.2020 (21.30) เคยสงสัยหรือไม่ว่าสมองของมนุษย์จิตสำนึกและจิตวิญญาณเชื่อมโยงกันอย่างไร?

🔴🔜 Live 10.9.2020 (21.30)
เคยสงสัยหรือไม่ว่าสมองของมนุษย์จิตสำนึกและจิตวิญญาณเชื่อมโยงกันอย่างไร? ต้องใช้อะไรบ้างเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่แท้จริงของการดำรงอยู่? คุณจะพบคำตอบทั้งหมดของคุณที่นี่!
🔜 ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงจากครูผู้เชื่อมสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ห้ามากกว่า 160 ชีวิต

No Comments

Give a Reply