Live 4.8.2020(21.30) ใครสามารถเข้าถึงจิตวิญญาณได้บ้าง

Live 4.8.2020(21.30) ใครสามารถเข้าถึงจิตวิญญาณได้บ้าง มีข้อจำกัดไหมน้า  ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงจากครูผู้เชื่อมสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ห้ามากกว่า 150 ชีวิต ปัจจุบันรุ่นที่ 30 (ก้าวสู้ปีที่3)

No Comments

Give a Reply