Live EP.138 (3.9.2020) #ประโยชน์แห่งการค้นเจอจิตวิญญาณ

🔜 ทำให้เข้าถึงตัวเอง
🔜 ทำให้รู้จักตัวเอง
🔜 ทำให้เห็นตัวเอง
🔜 ทำให้เคารพรักตัวเอง
🔜 ทำให้เห็นคุณค่าของตัวเอง
🔜 และทำให้เรารู้ถึงมิติที่สูงขึ้น
 ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ย แม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตต้องท่าน

No Comments

Give a Reply